TransportKontakt

Stela Makowska
Tel. +48797123447
Email: s.makowska@ecofruits.com

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU (ZWANE DALEJ „OGÓLNYMI WARUNKAMI”)

Ogólne Warunki określają relacje pomiędzy Europejskim Centrum Owocowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Na Uboczu 2 lok. 53, KRS nr: 0000359219, NIP: 9512317070 (dalej: „Zleceniodawca”) działającym jako zleceniodawca usług transportowych, a osobami fizycznymi lub prawnymi działającym jako zleceniobiorcy usług transportowych (dalej „Przewoźnik”) i mają zastosowanie do wszelkich usług transportowych świadczonych przez Przewoźnika (dalej również zwane „Usługami”) na rzecz Zleceniodawcy, o ile Strony nie określiły na piśmie innych warunków realizacji Usług przez Przewoźnika.

 

Zleceniodawca określa następujące zasady realizacji Usług:

 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1. Zleceniodawca może przesyłać zlecenia transportowe w formie dokumentowej, pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem: poczty e-mail, telefonu, telefaksu, poczty kurierskiej lub listem poleconym. Przewoźnik zobowiązany jest do przesłania Zleceniodawcy odpowiedzi na zlecenie transportowe przesłane w formie dokumentowej lub elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 minut od chwili jego otrzymania, na adres poczty e-miał Zleceniodawcy lub numer telefonu albo telefaksu, z którego Zleceniodawca wysłał takie zlecenie. Jeżeli Przewoźnik nie prześle Zleceniodawcy odmowy realizacji zlecenia transportowego w formie dokumentowej lub elektronicznej w terminie 30 minut od chwili jego otrzymania to uznaje się, że Przewoźnik przyjął zlecenie transportowe do realizacji bez uwag, ze skutkiem zawarcia umowy przewozu.

Art. 2. W przypadku niepodstawienia środka transportu pod załadunek w dniu wskazanym w zleceniu transportowym, Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Przewoźnika karą umowną odpowiadającą wysokości frachtu określonego w zleceniu transportowym. W przypadku, gdy Przewoźnik opóźni się z podstawieniem środka transportu pod załadunek, Zleceniodawca ma prawo obciążyć Przewoźnika karą umowną w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Zleceniodawca ma prawo dochodzić od Przewoźnika odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

Art. 3. W przypadku, gdy Przewoźnik podstawi pod załadunek środek transportu niespełniający wymagań określonych w zleceniu transportowym, Zleceniodawca ma prawo odmówić załadunku towaru i ma prawo obciążyć Przewoźnika karą umowną odpowiadającą wysokości frachtu określonego w zleceniu transportowym. Zleceniodawca ma prawo dochodzić od Przewoźnika odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej powyżej kary umownej, na zasadach ogólnych.

Art. 4. Realizując zlecenie transportowe Przewoźnik nie ma prawa rozporządzać przewożonym towarem, przekazywać go pod zastaw za długi własne lub przenosić prawo własności do towaru bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

Art. 5. Przewoźnik nie może powierzyć wykonania zlecenia transportowego osobie trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku, gdy Przewoźnik powierzy wykonanie zlecenia transportowego innej osobie bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, to Przewoźnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w kwocie 50.000,00 zł za każde powierzenie wykonania zlecenia transportowego osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zleceniodawca ma prawo dochodzić od Przewoźnika odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej powyżej kary umownej, na zasadach ogólnych.

Art. 6. Przewoźnik zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z działalnością Zleceniodawcy, które uzyska w trakcie realizacji Usług (Informacje Poufne). W szczególności, zakazane jest ujawnianie przez Przewoźnika, jakimkolwiek osobą trzecim, informacji związanych z zasadami działania Zleceniodawcy, cennikami Zleceniodawcy, procedurami, strategią oraz kontrahentami Zleceniodawcy bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy wyrażonej na piśmie. W przypadku nie zastosowania się przez Przewoźnika do obowiązku określonego powyżej i ujawnienia osobą trzecim Informacji Poufnych, Przewoźnik naruszający postanowienia niniejszego paragrafu zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. Zleceniodawca ma prawo dochodzić od Przewoźnika odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

Art. 7. Przewoźnik zobowiązuje się do starannego wykonywania Usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności zgodnie z konwencjami międzynarodowymi i przepisami o transporcie drogowym towarów oraz przepisami dotyczącymi zasad ruchu drogowego i postępowania celnego w krajach, w których realizowane są zlecenia, a w tym dotyczących czasu pracy kierowców.

Art. 8. W razie opóźnienia dostawy towaru przez Przewoźnika, Zleceniodawca będzie miał prawo, według swego wyboru, do: (i) obciążenia Przewoźnika karą umowną w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, albo (ii) dochodzenia od Przewoźnika odszkodowania odpowiadającego kwocie kary umownej, którą Zleceniodawca zostanie obciążony przez Odbiorcę towaru z tytułu takiego opóźnienia. Strony postanawiają dodatkowo, że Zleceniodawca ma prawo dochodzić od Przewoźnika zapłaty odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej z tytułu opóźnienia dostawy towaru, na zasadach ogólnych.

Art. 9. Przewoźnik realizując zlecenie na międzynarodowy transport towarów przyjmuje na siebie prawa i obowiązki międzynarodowego przewoźnika drogowego zgodnie z przepisami Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19.05.1956 r. (Dz. U. z Nr. 49, poz. 238), zaś realizując zlecenie na krajowy transport towarów przyjmuje na siebie prawa i obowiązki krajowego przewoźnika drogowego towarów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601 ze zmianami). Strony niniejszym postanawiają, że za działania i zaniechania podmiotów, którym Przewoźnik podzleci wykonanie Usług, Przewoźnik będzie odpowiadał jak za własne działania lub zaniechania.

Art. 10. Przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu Zleceniodawcy zapłaconych przez niego kar i wszelkich innych opłat powstałych na skutek nieprawidłowego lub nieterminowego wykonania przez Przewoźnika zleconej Usługi bądź też niewłaściwego wykorzystania, utraty lub nieterminowego przekazania Zleceniodawcy dokumentów związanych z realizacją tej Usługi.

Art. 11. Realizując Usługi na rzecz Zleceniodawcy Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania ważnej i opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lub polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora rozszerzonej o odpowiedzialność przewoźnika umownego, których zakres ubezpieczenia musi obejmować transportowany ładunek. Wskazane powyżej ubezpieczenie muszą spełnia

następujące, minimalne wymagania:

1) wysokości sumy gwarancyjnej na każde zdarzenie nie może być niższa niż kwota 200.000,00 EUR,

2) ubezpieczenie musi obejmować swym zakresem szkody powstałe w wyniku dokonania kradzieży lub rozboju oraz powinny obejmować zakresem ochrony ubezpieczeniowej towary, terytorium oraz warunki przewozu zawarte w zleceniu transportowym.

Art. 12. W przypadku, gdy Przewoźnik realizując Usługę na rzecz Zleceniodawcy nie będzie posiadał polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymagania określone w art. 11 niniejszego Działu, Przewoźnik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w kwocie 50.000,00 zł. Zleceniodawca ma prawo dochodzić od Przewoźnika odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej powyżej kary umownej, na zasadach ogólnych.

 

 

DZIAŁ II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZLECENIA TRANSPORTOWEGO

 

 

Art. 1. Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania wszelkich kwalifikacji, dokumentów oraz licencji wymaganych polskim prawem do wykonywania międzynarodowego lub krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Art. 2. Przewoźnik zobowiązany jest świadczyć Usługi wyłącznie środkiem transportu w dobrym stanie technicznym, estetycznym, czystym oraz zgodnym z wymaganiami ustalonymi w zleceniu transportowym. Środek transportu musi spełniać dodatkowo wymagania określone w przepisach regulujących wykonywanie przewozów na terenie państwa, gdzie dana Usługa jest realizowana. Przewoźnik jest zobowiązany do posiadania sprawnego telefonu GSM.

Art. 3. Przewoźnik jest zobowiązany do posiadania na stałym wyposażeniu środka transportu wymaganych przepisami prawa (obowiązującego w miejscu wykonywania transportu) odpowiednich urządzeń służących do mocowania ładunku i jego zabezpieczania na skrzyni ładunkowej, a w szczególności: pasów mocujących, mat antypoślizgowych, listew rozporowych aluminiowych. Przewoźnik, w każdych okolicznościach, jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie, zamocowanie i zabezpieczenie ładunku przed zmianą położenia na skrzyni. Przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu oraz przekroczenie nacisków osi.

Art. 4. Przewoźnik jest zobowiązany do nadzorowania załadunku towaru oraz zobowiązany jest przeliczyć towaru przy załadunku i zweryfikować jego stanu zewnętrzny. W razie braku jakiejkolwiek adnotacji Przewoźnika na dokumentach transportowych przyjmuje się, że Przewoźnik przyjął towar w stanie dobrym i bez uszkodzeń oraz w ilości zgodnej z podaną w liście przewozowym. Przewoźnik nie może odmówić uznania roszczenia z tytułu odszkodowania za szkodę spowodowaną brakami ilościowymi w towarze lub jego uszkodzeniem powołując się na fakt, że w momencie przejmowania towaru do przewozu nie było możliwe skontrolowanie ilości sztuk towaru lub jego stan, chyba że istniały obiektywnie istniejące przeszkody, które taką kontrolę uniemożliwiały.

Art. 5. Przewożąc artykuły spożywcze Przewoźnik jest zobowiązany do posiadania odpowiednich badań medycznych (kierowca) i pozytywnej decyzji SANEPID (środek transportu), a w przypadku przewozu towarów w temperaturze kontrolowanej – odpowiedniego świadectwa wymaganego umową o międzynarodowych przewozach ładunków szybko psujących się (ATP).

Art. 6. Przewoźnik jest zobowiązany do zatrzymywania środka transportu z towarem wyłącznie na parkingach zgodnych z wymogami ubezpieczyciela wystawiającego polisę OC Przewoźnika, z zastrzeżeniem że musi być to za każdym razem miejsce bezpieczne oraz poza obszarami podwyższonego ryzyka takimi jak: obszary leśne, niezabudowane lub niedostatecznie oświetlone.

Art. 7. Przewoźnik jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Zleceniodawcę o:

a) wszelkich przeszkodach związanych z realizacją zlecenia transportowego, a zwłaszcza przewidywanym opóźnieniu w dostawie towaru,

b) awarii technicznej środka transportu oraz o kontrolach i zatrzymaniach środka transportu przez organy administracyjne, m.in. celne, policyjne,

c) niezgodnościach dotyczących ilości i stanu ładunku, braku dokumentów itp.,

d) zakończonym rozładunku towaru (telefonicznie/SMS),

e) przestojach środka transportu wynikłych z winy odbiorcy towaru - wszelkie przestoje wynikłe z winy Zleceniodawcy lub odbiorcy towaru muszą być zgłaszane bezzwłocznie Zleceniodawcy i potwierdzone na karcie postoju lub liście przewozowym. Niewykonanie powyższego obowiązku powoduje wygaśnięcie roszczeń Przewoźnika o zapłatę opłaty za przestój środka transportu. Opłaty za przestój nie będą akceptowane przez Zleceniodawcę w wypadku zawinionego przez Przewoźnika opóźnienia w terminowym podstawieniu środka transportu do miejsca załadunku lub wyładunku towaru. Pierwsze 24 godziny przestoju środka transportu wolne jest od dodatkowych opłat za przestój. Opłata za przestój środka transportu Przewoźnika wynosi : .... za każdą zakończoną dobę przestoju i wyczerpuje wszelkie roszczenia Przewoźnika z tego tytułu. Strony niniejszym postanawiają, że Przewoźnikowi nie przysługuje od Zleceniodawcy jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie z tytułu przestoju środka transportu, jeżeli przestój taki jest spowodowany podejmowaniem jakichkolwiek czynności przez organy celne.

Art. 8. W przypadku awarii środka transportu Przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego podstawienia zastępczego środka transportu na własny koszt, a w przypadku gdy Przewoźnik nie będzie miała takiej możliwości, to Zleceniodawca będzie uprawniony do zorganizowania zastępczego środka transportu towaru na koszt i niebezpieczeństwo Przewoźnika.

Art. 9. W przypadku, gdy transport towaru ma odbywać się w temperaturze kontrolowanej, Przewoźnik jest zobowiązany podstawić środek transportu, w którym temperatura wewnątrz skrzyni ładunkowej będzie się mieścić w granicach temperatury transportu towaru określonej przez Zleceniodawcę oraz jest zobowiązany posiadać urządzenie przeznaczone do monitorowania temperatury przewozu. Urządzenie monitorujące musi być sprawne i musi posiadać atesty wykonane nie później niż 1 rok od daty zlecenia transportowego. Przewoźnik w terminie 7 dni od daty wezwania jest zobowiązany przedłożyć wydruk z urządzenia monitorującego temperaturę przewozu towaru. W przypadku, gdy Przewoźnik nie przedstawi wydruku z urządzenia monitorującego temperaturę przewozu w terminie wskazanym powyżej, to uznaje się, że nastąpiło naruszenie warunków realizacji zlecenia transportowego (tj. że Przewoźnik nie zapewnił temperatury przewozu określonej przez Zleceniodawcę) oraz że nastąpiło całkowite uszkodzenie towaru. W takim przypadku Przewoźnik będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości przewożonego towaru.

Art. 10. Przewoźnik zobowiązany jest do odnotowania na liście przewozowym wszelkich zastrzeżeń dotyczących stanu i ilości towaru przy jego załadunkach lub wyładunkach. Adnotacje w liście przewozowym muszą być widoczne na wszystkich czterech egzemplarzach dokumentu (na oryginale i 3 kopiach).

Art. 11. Przewoźnik zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkodowego w przypadku stwierdzenia szkody w przewożonym towarze i niezwłocznego przesłania go do Zleceniodawcy.

Art. 12. Przewoźnik jest zobowiązany uzyskać na liście przewozowym oraz na innych dokumentach transportowych (np. dokumenty WZ) czytelne podpisy odbiorcy towaru, ewentualnie opatrzonych pieczątką, tak aby zawsze bez trudu można było stwierdzić tożsamość podpisującego. W przypadku odmowy podpisania listu przewozowego przez odbiorcę towaru Przewoźnik zobowiązany jest zwrócić się do Zleceniodawcy o instrukcję postępowania i odmówić wydania towaru do czasu uzyskania tych instrukcji.

Art. 13. Przewoźnik jest zobowiązany przesłać Zleceniodawcy podpisany przez odbiorcę listu przewozowy wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie przewozu - w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia dostawy towaru. W przypadku, gdy Przewoźnik opóźni się z przesłaniem Zleceniodawcy dokumentów, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Zleceniodawca ma prawo do nałożenia na Przewoźnika kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.

Art. 14. Przewoźnik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich reguł wynikających z obowiązujących u Zleceniodawcy lub u odbiorców towarów wewnętrznych regulaminów, zasad BHP i przepisów przeciwpożarowych.

Art. 15. Fracht określony w zleceniu transportowym obejmuje całość wynagrodzenia Przewoźnika z tytułu realizacji Usługi i obejmuje wszelkie niezbędne wydatki, podatki (za wyjątkiem podatku VAT) oraz inne opłaty niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi, w tym m.in. wymagane prawem polskim i międzynarodowym minimalne wynagrodzenie na rzecz pracowników i podwykonawców Przewoźnika.

Art. 16. Przewoźnik zobowiązany jest przesyłać faktury VAT wraz z wszelkimi dokumentami potwierdzającymi realizację transportu wyłącznie na adres Zleceniodawcy: Rębowola 55a, 05-622 Belsk Duży. Na fakturze VAT musi zostać umieszczony numer zlecenia transportowego. W przypadku, gdy Przewoźnik prześle Zleceniodawcy fakturę VAT lub dokumenty transportowe na adres inny niż wskazany powyżej, Zleceniodawca jest uprawniony od nałożenia na Przewoźnika kary umownej w wysokości 50 złoty za każdy dokument błędnie przesłany. Ponadto, Zleceniodawca będzie uprawniony do odesłania Przewoźnikowi takiej faktury bez księgowania. Termin zapłaty za usługę transportową będzie biegł od momentu doręczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z wymaganymi dokumentami transportowych i zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Art. 17. Bez uszczerbku dla innych uprawnień Zleceniodawcy wskazanych powyżej, Zleceniodawcy przysługuje prawo wstrzymania Przewoźnikowi zapłaty za wykonaną Usługę do czasu przesłania przez Przewoźnika prawidłowo podpisanych dokumentów potwierdzających dostawę towaru. W przypadku nie przesłania przez Przewoźnika prawidłowo podpisanych dokumentów potwierdzających dostawę towaru i braku możliwości uzyskania powyższego potwierdzenia od odbiorcy towaru, Zleceniodawcy przysługuje prawo obciążenia Przewoźnika udokumentowaną kwotą stanowiącą równowartość wydanego towaru.

Art. 18. Termin zapłat wynagrodzenia należnego Przewoźnikowi z tytułu wykonania Usługi wynosi 30 dni od daty doręczenia Zleceniodawcy faktury VAT wraz kompletem dokumentów transportowych.

Art. 19. W chwili przyjęcia towaru do transportu Przewoźnik zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy palety, na których jest zapakowany towar (np. palety EUR-EPAL) w ilości i w typie przyjmowanej do przewozu, lub zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy, w terminie 10 dni od dnia realizacji dostawy towaru, palety przyjęte uprzednio do przewozu. W przypadku, gdy przewoźnik nie zwróci Zleceniodawcy, w terminie 10 dni, palet w ilości i typie przyjętej do przewozu, Zleceniodawca ma prawo obciążyć Przewoźnika kwotą 35 zł za każdą nierozliczoną lub niezwróconą paletę.

 

DZIAŁ III. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA PRZEWOŹNIKA

 

Art. 1. Wykonując przewóz towarów niebezpiecznych Przewoźnik zobowiązany jest stosować się do wymagań aktualnie obowiązującej Umowy Europejskiej dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 815) (dalej „Umowa ADR”).

Art. 2. Przewoźnik potwierdza, że znane mu są przepisy niemieckiej ustawy o płacy minimalnej (Mindestlohngesetz) - BT-Ds 18/1558 (dalej "Ustawa MILOG") zgodnie z którymi, Zleceniodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności o zapłatę minimalnego wynagrodzenia określonego w przepisach Ustawy MILOG należnego pracownikom Przewoźnika lub pracownikom podwykonawców Przewoźnika zaangażowanych do świadczenia Usług oraz Przewoźnik potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania przepisów Ustawy MILOG podczas realizacji Usług na rzecz Zleceniodawcy.

Art. 3. Przewoźnik potwierdza, że znane mu są przepisy francuskiej Ustawy MACRON oraz Dekretu nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 r., adoptujących Tytuł VI Księgi II części pierwszej francuskiego Kodeksu Pracy do firm przewozowych delegujących pracowników do pracy na terytorium Francji i modyfikujących francuski Kodeks Transportowy, w szczególności Artykuły od L.1331 do L- 1331-3 oraz Artykuły od R.1331-1 do R.1331-11 francuskiego Kodeksu Transportowego (dalej „Ustawa MACRON”).

Art. 4. Przewoźnik zrekompensuje lub zwolni Zleceniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z grzywnami lub karami nałożonymi przez władze publiczne na Zleceniodawcę z powodu nieprzestrzegania przez Przewoźnika lub jego podwykonawców przepisów Umowy ADR, Ustawy MILOG lub Ustawy MACRON. W szczególności dotyczy to wszelkiego rodzaju roszczeń, grzywien i kary skierowanych do Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującym przepisami Umowy ADR, Ustawy MILOG lub Ustawy MACRON, jak również zaległych płatności składek na ubezpieczenie społeczne i wynikających z tego kar i kosztów sądowych związanych z prowadzeniem postępowań dotyczących takich roszczeń lub kar.

Art. 5. Zleceniodawca jest uprawniony do potrącenia wszelkich roszczeń, grzywien lub kar nakładanych na Zleceniodawcę z powodu naruszenia przez Przewoźnika Umowy ADR, Ustawy MILOG lub Ustawy MACRON.

 

DZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 1. Jeżeli Przewoźnik nie spełni któregokolwiek z wymagań określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach, Zleceniodawca ma prawo do obniżenia stawki frachtowej należnej Przewoźnikowi za wykonanie Usługi o 30%, bez uszczerbku dla innych praw Zleceniodawcy określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Art. 2. Przewoźnik nie może przenieść na inną osobą praw i obowiązków wynikających ze zlecenia transportowego otrzymanego od Zleceniodawcy bez uprzednie pisemnej zgody Zleceniodawcy.

Art. 3. Wszelkie spory pomiędzy Zleceniodawcą a Przewoźnikiem powstałe w związku z realizacją Usługi będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

Art. 4. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem …….. października 2016 r.

Art. 5. Treść niniejszych Ogólnych Warunków dostępna jest w siedzibie Zleceniodawcy oraz jest dostępna w wersji dokumentowej na stronie internetowej Zleceniodawcy: ……..

 

Start | O firmie | Nasza oferta | Zadaj pytanie | Kontakt | Praca | Transport
Eco Fruit s.c. - wiodący dystrybutor owoców i warzyw na rynkach europejskich.
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych
Polityka Cookies